Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da ‘’Kanun’’) uyarınca, aşağıda bilgileri yer alan Kürkçüoğlu Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş. (‘’Kürkçüoğlu’’ veya ‘’Şirket’’) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; siz ÇALIŞAN ADAYLARIMIZIN kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, en fazla 1 (Bir) yıl süre ile saklayabilecek ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak Grup Şirketlerine aktarabileceğiz.

 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Şirketin Unvanı  : Kürkçüoğlu Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersis No: 0606032430300018)  

Adres               : Sanayi Mah. Uran Sok. No: 3 Pendik, İSTANBUL

Vergi No           : 6060324303

Vergi Dairesi    : PENDIK

Tel No               :  0216 444 59 30

E-Posta            : [email protected]

Web                  : www.kj.com.tr/

KEP Adresi      : [email protected]

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Başta Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz, Şirket'in çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, aday başvuru ve mülakat sürecinin değerlendirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, firmamızda veya Grup Şirketlerinde istihdam edileceğiniz doğru pozisyonun tespit edilebilmesi, istatistik çalışmaları ve iletişimin sağlanması, amacıyla, işlenebilecektir. Bu kapsamda tarafınızdan açık rızanız ile alınan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kürkçüoğlu Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için www.kj.com.tr/tr adresinde yer alan ‘ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

 Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. Maddesindeki esaslar doğrultusunda Şirket tarafından; Grup şirketlerinde boş olan ya da boşalacak olan pozisyonlara istihdam için uygun olup olmadığınızın değerlendirilmesi ve tarafınızla iletişim kurulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere, Grup Şirketlerine ve yasal zorunluluk bulunan yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına açık rızanız ya da aynı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde aktarılabilecektir

 

4. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı

Çalışan ve stajyer adaylarının kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri sadece Kürkçüoğlu Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Grup şirketlerinde boş olan ya da boşalacak olan pozisyonlara istihdam için uygun olup olmadığınızın değerlendirilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmekte olup, herhangi bir şekilde yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.

 

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket tarafından; iş ortaklarından, kariyer sitelerinden, Şirket web sitesi üzerinden ya da bizzat kişinin şirkete gelerek form doldurması suretiyle toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanunun 4/2 maddesindeki öngörülen genel ilkeler ışığında açık rızanız alınmak suretiyle işlenmektedir.

 

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.kj.com.tr/TR adresindeki ‘Başvuru Formu’ ile aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda, yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yapacağınız başvuruların cevaplanması durumunun ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili kişiden (başvurucudan) Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri sahibi kişi olarak Kanun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu kullanılarak formda belirtilen yöntemlerden biriyle gerçekleştirebilirsiniz.

 

7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi şirket adresine veya [email protected]  e-posta adresine bildirebilirsiniz.

 

8. Değişiklikler

Kürkçüoğlu Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kişisel veri işleme amaçlarının değişmesi, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatında olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma beyanında değişiklik yapma hakkı saklıdır.