Covid-19 Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kürkçüoğlu Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kürkçüoğlu Jeneratör) tarafından hazırlanmıştır.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

     Şirketin Unvanı: Kürkçüoğlu Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersis No: 0606032430300018)

     Adres              : Sanayi Mah. Uran Sok. No: 3 Pendik, İSTANBUL

     Vergi No         : 6060324303

     Vergi Dairesi  : PENDIK

     Tel No             : 0216 444 59 30

     E-Posta           : [email protected]

     Web                : www.kj.com.tr

    KEP Adresi     : [email protected]

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, imza) ile özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık kişisel verileri) Koronavirüs (Covid-19) hastalığa yakalanıp yakalanmadığınızın tespit edilmesi amacıyla, işyerinde gerekli izole çalışmasının yapılması,  muayene ve periyodik muayene ile sağlık hizmetlerinin sunulması, talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve bu kapsamda raporlamaların yapılması, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş yerine giriş çıkışların kontrolünün sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerindeki veri tabanına nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

            Toplanan kişisel verileriniz, işbu Covid-19 Çalışan Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, resmi kurum ve kuruluşlara, güvenlik şirketi, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, sigorta şirketleri, hukuk bürolarına, Şirket’in bünyesinde bulunduğu grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

  1. Yurtdışına Aktarım

Şirket tarafından kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4(2) maddesindeki öngörülen genel ilkeler ışığında, açık rıza temini suretiyle veya aynı Kanun’un 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Ancak ilgili kişilerin açık rızalarının bulunması şartıyla her zaman aktarılabilecektir

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz çalışanı olmanız sebebiyle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi veya korunması, açık rızanızın bulunması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yollarla tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, özlük dosyanızdan, resmi kurum ve kuruluşlardan, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı devre kamera sistemlerinden toplanabilmektedir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanunun 11. Maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre hazırlanan ve web sitesinde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formunu” kullanarak yine bahse konu formda belirtilen usullerden herhangi birisini seçmek suretiyle iletebilirsiniz.