Güvenlik Kamerası Aydınlatma Beyanı

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kürkçüoğlu İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Şirketin Unvanı  : Kürkçüoğlu İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Mersis No: 0606032221400017)  

Adres                  : Sanayi Mah. Uran Sok. No: 3 Pendik, İSTANBUL

Vergi No              : 6060322214

Vergi Dairesi       : PENDIK

Tel No                  : 0216 444 59 30

E-Posta               : [email protected]

Web                     : www.kj.com.tr/

KEP Adresi         : [email protected]

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimizde giriş kapıları, bina dış cephesi, çalışma alanlarında ve koridorlarda…… bulunan toplam …….adet güvenlik kamerası vasıtasıyla; Şirketin bina, makine, teçhizat, araç ve şirket içerisinde bulunan tüm kişilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt süreci ve kayıt altına alınan görüntüler Veri işleyenimiz ………………………… A.Ş. tarafından denetlenmekte, ……… ay süre ile saklanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar, yetkili gerçek veya tüzel kişiler (bilirkişi,uzman vb.) veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kameralarla elde edilen kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kameralar vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, Kanunun 5/2-ç maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve 5/2-ç maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak Şirket’in, Şirket çalışanlarının ve ziyaretçilerinin fiziki güvenliklerini ve şirketin taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin teminini sağlamak amacıyla otomatik yolla işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kamera kaydı alınmak suretiyle işlenen kişisel verilerinizle ilgili, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, aşağıda bilgileri verilen Veri Sorumlusuna, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.kj.com.tr adresindeki ‘Kişisel Veri Sahibi Talep Formu’ ile aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemleri;

Başvuru sahibi şahsen, Kürkçüoğlu İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, Sanayi Mah. Uran Sok. No: 3 Pendik, İSTANBUL adresine; ‘Kişisel Veri Sahibi Talep Formu’ doldurarak ıslak imzalı olarak kapalı zarf ile ve zarfın üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ile ofise elden tutanak ile teslimat yapabilir.

 • Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Kürkçüoğlu İç ve Dış Ticaret A.Ş. adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ibaresi eklenmelidir.
 • 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan ‘Güvenli Elektronik İmza’ ile
 • Mobil İmza ile
 • Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta [email protected] adresine konu kısmına ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’  notu ile
 • Şirkete daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru yapabilir.

Kişisel veri sahibi olarak, sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması, doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu husus Kanun kapsamında veri üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk ilgili kişiye aittir. 

 

 1. Değişiklikler

Kürkçüoğlu İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin kişisel veri işleme amaçlarının değişmesi, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatında olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma beyanında değişiklik yapma hakkı saklıdır.