Kişisel Veri Sahibi Talep Formu

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’ nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu’ na (KJ Jeneratör Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  – Şirket) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin KJ Jeneratör Sanayi Ve Ticaret A.Ş. – Şirkete yapılacak başvuruların, KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle KJ Jeneratör Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  ’e iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KJ Jeneratör Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’e yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

Taleplerinize sağlıklı bir şekilde yanıt verilebilmesi için talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak Şirkete aşağıdaki yollarla, başvuru yapılması gerekmektedir.

Yazılı Başvurular:

Şirket’e yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu” nun ıslak imzalı bir kopyasının,

  • Şirket adresine şahsen veya KVKK m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla “Sanayi Mah. Uran Sok. No: 3 Pendik, İstanbul” adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir.

Elektronik Başvurular:

Şirkete yapılacak elektronik başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu” nun

  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, “Şirketin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan [email protected] adresine gönderilmesi suretiyle,
  • Başvuruda bulunan ilgili kişiye ait ve bu ilgili kişi tarafından Şirkete daha önce bildirilen ve Şirket veri tabanında kayıtlı bulunan elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle,
  • Şirket tarafından başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulamanın kullanılması suretiyle iletilmelidir. (Şirket tarafından bu yöne ilişkin geliştirilen bir yazılım ya da uygulama henüz bulunmamaktadır.)

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır.

Şirket tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, Şirket tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır. Ayrıca işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. Maddesi uyarınca, on sayfaya kadar ücret alınmayacak; on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.
Başvuru formu için tıklayınız.