Kj Power Jeneratör ve Bağlı Grup Şirketleri İş Ortakları Aydınlatma Metni

KJ POWER JENERATÖR VE BAĞLI GRUP ŞİRKETLERİ İŞ ORTAKLARI TEDARİKÇİLERE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

 A. Veri Sorumlusunun Kimliği

 07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında aşağıda listelenen şirketlerimiz KJ POWER Jeneratör ve Bağlı Grup Şirketleri, (Bundan böyle kısaca “KJ POWER” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, KJ POWER’ın iş ortaklarına ve tedarikçilerine (potansiyel iş ortakları ve tedarikçiler de dahil olmak üzere) yönelik Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda KJ POWER tarafından güncellenecek ve yayımlanacaktır.

 Şirket Adı                                                                Vergi Numarası

KJ POWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

606 032 43 03- PENDİK VERGİ DAİRESİ

KJ POWER İÇ-DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

6060322214 – PENDİK VERGİ DAİRESİ

 

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanan veriler, KJ POWER’ın iş ortaklarından, müşterilerinden, aday müşterilerinden ve tedarikçilerinden aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik yollar ile iletilen verilerdir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel veriler;

• Bayilik sözleşmesi, satış sözleşmesi, tedarikçi sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, satın alma sözleşmesi vb. gibi çeşitli sözleşmeler kanalı ile,

www.kj.com.tr kanalı ve iletişim formu ile,

• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden KJ POWER adına işletilen hesaplar kanalı ile,

• Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, kargo gönderileri, bilgi formları da dahil vs. iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,

KJ POWER’ın katıldığı ya da düzenlendiği eğitimler, toplantılar, seminerler, fuarlar kanalı ile,

• Teknik servis ve çağrı merkezi kanalları ile, Toplanmaktadır. Bu bilgiler, KJ POWER’ın iş ortaklarına ve tedarikçilerine daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, teminatlandırma ve risk analizlerinin yapılabilmesi gayesi ile KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak üzere hukuka ve iyi niyet kurallarına uygun bir biçimde ölçülülük esası gözetilerek işlenecektir.

 KVKK 5. Maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.

1- Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

2- Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 KVKK 6. Maddesinde   belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.

1- Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

2- Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3- Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Ticari ilişkinin başlaması/sürdürülebilmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz ad, soyad, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi ve vergi kimlik numaranız, nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport vs. gibi kimlik bilgileri, adres bilgisi, telefon numarası, IP adresleri vs. iletişim bilgileri, elektronik posta adresi ve içerikleri, alıcı teslimat bilgileri, anlık mesajlaşma bilgileri, banka bilgileri, malvarlığı bilgisi, eğitim durumu bilgisi (Eğitim durum bilgisi, KJ POWER ile bayilik gibi ticari amaçlarla ticaret yapan müşteriler için talep edilmektedir.), finansal profil vs. finansal bilgiler, referans bilgileri, fotoğraflar ve kamera kayıtları vs. gibi görsel/işitsel bilgiler ve talep/şikayet yönetimi bilgileridir.

 Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. KJ POWER, hiçbir koşulda tarafınızdan sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

 C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

• Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,

• Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi,

• Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme maksadıyla,

• Siparişlerin teslimi/iadesi/nakliyesi amacıyla,

• Siparişler ile ilgili şikayetlerin çözülmesi,

• Teknik servis hizmetinin verilebilmesi,

• Yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek amacıyla elektronik ileti gönderilmesi,

• İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi,

• Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi,

• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,

• Risk limitlerinin belirlenmesi ve teminatlandırma çalışmalarının yapılması,

• Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,

• İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi,

• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)

• Müşteri hizmet seviyesini yönetebilmek için bayi vb iş ortaklarımızın teknik ve mali yetkinliklerinden emin olmak,

• E-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının

taleplerinin yerine getirilmesi,

• KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;

 • Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,

• Siparişlerin teslim/iadesi amacıyla lojistik ve kargo firmalarıyla,

• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,

• Ödeme hizmetleri, risk limiti belirlenmesi, teminatlandırma, borç yapılandırılması amaçlarıyla bankalar ve ödeme aracı sistemleri şirketleriyle,

• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,

• 3Nokta Bilişim Teknolojileri Sanayi ticaret Ltd Şti başta olmak üzere KJ POWER adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,

KJ POWER’ın kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,

• İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,

• Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırmak amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,

• Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilerle,

• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 E. Süre

KJ POWER, iş ortakları/tedarikçilere ait kişisel bilgileri ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. KJ POWER, ticari ilişki sona erdikten sonra Türk Ticaret Kanunu’na göre 10 yıl boyunca verileri saklamakla yükümlüdür. Potansiyel müşterilerin kişisel bilgileri 1 yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz KJ POWER tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

 F. Veri Sahibinin Hakları KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
  7. Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi www.KJ POWER.com adresinde yayınlanan KVKK Başvuru Formunu kullanarak “Sanayi Mahallesi Uran Sokak No.3/1 Pendik İstanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta ile veya noter kanalı ile veya KJ POWER [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.