Kj Power Jeneratör ve Bağlı Grup Şirketleri Ziyaretçilere Yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Aydınlatma Metni

KJ POWER JENERATÖR VE BAĞLI GRUP ŞİRKETLERİ ZİYARETÇİLERE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

 A. Veri Sorumlusunun Kimliği

 07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında aşağıda listelenen şirketlerimiz KJ POWER Jeneratör ve Bağlı Grup Şirketleri, (Bundan böyle kısaca “KJ POWER” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, KJ POWER’ ın Kanun kapsamında Ziyaretçi’ lerine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda KJ POWER tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır. Ziyaretçi’ den kasıt, KJ POWER’ın sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişilerdir.

 

Şirket Adı                                                                                          Vergi Numarası

KJ POWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

606 032 43 03- PENDİK VERGİ DAİRESİ

KJ POWER İÇ-DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

6060322214 – PENDİK VERGİ DAİRESİ

 

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KJ POWER, Fabrikalar, bölge ofisleri, depo ve otopark tesislerinin güvenliğinin sağlanması ve daha kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla, güvenlik kamerasıyla izleme, kayıt, giriş kartı verme ve kimlik kaydı

faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik veri toplamaktadır. Ayrıca, Ziyaretçi KJ POWER’ın internet ağını kullanarak internet hizmeti almak ister ise bu hizmetin izlenirliğini ve güvenliğini takip etmeye ve sağlamaya yönelikte veri toplanmaktadır.

 İşbu veriler KVKK gereğince, KJ POWER’a sözlü olarak vermiş olduğunuz bilgiler, kamera görüntüleri, elektronik, dijital ve teknik kanallar ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 KJ POWER, güvenlik kamerası ile izleme ve internet hizmetinin kullanılması faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

KVKK 5. Maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.

1- Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

2- Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5.maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz ad soyad, çalışılan firma bilgisi, telefon numarası, IP adresi, kamera görüntüleri ve giriş-çıkış saatlerinizdir.

 C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Kayıt oluşturulması,

• İnternet hizmeti verilebilmesi amacıyla,

KJ POWER’ın kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,

• Giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,

• İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi,

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,

• KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile;

 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,

• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

• Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla paylaşılacağını,

• 3Nokta Bilişim Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi başta olmak üzere KJ POWER adına veri işleyen (IT desteği veren, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,

KJ POWER’ın kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 E. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 Kişisel verileriniz, 6 (altı) ay boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz KJ POWER tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 F. Veri Sahibinin Hakları

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi www.KJ POWER.com adresinde yayınlanan KVKK Başvuru Formunu kullanarak “Sanayi Mahallesi Uran Sokak No.3/1 Pendik İstanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta ile veya noter kanalı ile veya KJ POWER [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.