Tedarikçi/Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da ‘’Kanun’’) uyarınca, aşağıda bilgileri yer alan Kürkçüoğlu İç ve Dış Ticaret A.Ş. (‘’Kürkçüoğlu’’ veya ‘’Şirket’’) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; siz gerçek kişi tedarikçilerimizin, tüzel kişi tedarikçinin hissedarlarının, çalışanlarının, gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3.kişilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabileceğiz.

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Şirketin Unvanı  : Kürkçüoğlu İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Mersis No: 0606032221400017)  

Adres                  : Sanayi Mah. Uran Sok. No: 3 Pendik, İSTANBUL

Vergi No              : 6060322214

Vergi Dairesi       : PENDIK

Tel No                  : 0216 444 59 30

E-Posta               : [email protected]

Web                     : www.kj.com.tr/

KEP Adresi         : [email protected]

 

      2.  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Kanunun 4. Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olacak şekilde, 5 inci ve 6 ncı maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenmektedir. Şirketin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde, Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlarda ve Kurul Kararlarında belirtilen yükümlüklere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Ürün Hizmetlerin Pazarlama Çalışmalarının Yürütülmesi
 •  Pazarlama Analiz  Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında

Bu kapsamda şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kürkçüoğlu İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için https://kj.com.tr/tr/icerik/kisisel-verilerin-islenmesi-ve-korunmasi-politikasi-175 adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

   

      3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

          Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8 nci maddesindeki esaslar doğrultusunda, Şirket tarafından; Faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla, veri işleyen sözleşmesi yaptığımız taraflarca, sözleşme konusu ile sınırlı olmak üzere,

 • İş süreçlerinin yerine getirilebilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, şirketimiz iş ve proje ortaklıklarına, grup şirketlerine,
 • Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak diğer tedarikçilerimize, pazarlamacılarımıza, tedarikçi çalışanlarına ve pazarlamacı çalışanlarına,  
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Hukuk, mali ve vergi, eğitim ve sağlık danışmanları ile diğer danışmanlara,
 • Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve uygulanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlara,
 • Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin olarak banka ve sigorta şirketlerine,
 • Seyahat şirketlerine, Otellere, Havayolu Şirketlerine

Açık rızanız ya da Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde aktarılabilecektir.

   

      4. Yurtdışına Aktarım

Kürkçüoğlu İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4/2 maddesindeki öngörülen genel ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya aynı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Ancak ilgili kişilerin açık rızalarının bulunması şartıyla her zaman aktarılabilecektir.

 

      5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket tarafından; tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı veya gerçek kişi tedarikçinin kendisinden, Sirküler/Vekaletname gibi belgelerden, e-posta, telefon, web sitesi gibi iletişim kanallarından, sözleşmelerden, kamera kayıt sistemi, giriş-çıkış kaydı, kongre, fuar faaliyetlerinden, formlar, internet giriş ve kayıt sistemi vasıtasıyla ve süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla fiziki ve elektronik ortamda ve Şirket içerisinde açık ve kapalı alanlarda bulunan kameralar aracılığıyla güvenli bir biçimde toplanmaktadır.

Kişisel veriler, tüm iş süreçlerimizde, Şirket’in ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan yükümlülükleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir ve bu doğrultuda toplanan kişisel veriler, Kanunun 5/2 maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine ve Kanunun 4.maddesinde sayılan “Genel İlkelere” dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu başta olmak üzere Şirketin tabi olduğu ilgili tüm mevzuatlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve diğer hukuki yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdedilen sözleşmelerinin ifa edilmesi,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tedarikçilere, tedarikçi çalışanlarına ve yetkilerine ait özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

 

      6.  Kişesel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, http://www.kj.com.tr/TR adresindeki ‘Başvuru Formu’ ile aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda, yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yapacağınız başvuruların cevaplanması durumunun ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili kişiden (başvurucudan) Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri sahibi kişi olarak Kanun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e istinaden web sitesinde bulunan KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu kullanılarak formda belirtilen yöntemlerden birini kullanmak suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 

      7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi  15 gün içerisinde şirket adresine veya [email protected] e-posta adresine bildirebilirmenizi önemle rica ederiz.

 

      8. Değişiklikler

Kürkçüoğlu İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin kişisel veri işleme amaçlarının değişmesi, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatında olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.